Barnatrygging

  • Grunnupplýsingar 1
  • Aðrar tryggingar 2
  • Meðganga og fæðing 3
  • Heilsufar 4
  • Viðbótarupplýsingar 5
  • Yfirlýsing 6

1.1 Vátryggður

Upplýsingar um barn sem á að tryggja

Annaðhvort vantar rétta kennitölu eða ekki er hægt að tryggja barn eldra en 16 ára eða yngra en þriggja mánaða.

1.2 Vátryggingataki

Upplýsingar um forráðamann

Vantar rétta kennitölu

Vantar rétt tölvupóstfang

1.3 Val um vernd

Vinsamlegast veljið tiltekna vernd.

Velja þarf vernd


Barnatrygging 1 Barnatrygging 2
Dánarbætur 608.000 kr. 608.000 kr. Greiðist forráðamanni við fráfall vátryggðs barns.
Sjúkradagpeningar 2.530 kr. á dag 5.070 kr. á dag Greiðist forráðamanni frá fyrsta degi sjúkrahúsvistar ef dvöl hefur varað að lágmarki í 7 daga. Hámarks bótatími er eitt ár.
Dagpeningar vegna umönnunnar 50.600 kr. á mánuði í allt að 10 ár 101.000 kr. á mánuði í allt að 10 ár Greiðist forráðamanni ef hann á rétt á umönnunarbótum vegna slyss eða sjúk-dóms vátryggðs barns. Flokkar umönnunarbóta hjá Sjúkratryggingum Íslands ráða bótahlutfalli. Bætur greiðast í allt að 10 ár.
Varanleg læknisfræðileg örorka, grunnfjárhæð Grunnfjárhæð 5.065.000 kr. vegna slysa og sjúkdóma Grunnfjárhæð 10.130.000 kr. vegna slysa og sjúkdóma Bætur greiðast vátryggðu barni. Þær fara stighækkandi eftir örorkustigi sem hér segir:
Örorkustig:
0 – 25 % = einföld grunnfjárhæð
26-50% = tvöföld grunnfjárhæð
51-75% = fjórföld grunnfjárhæð
76-100% = sexföld grunnfjárhæð
Bætur fyrir 100% örorku eru því 3,25 föld grunnfjárhæð

1.4 Hvenær á tryggingin að taka gildi

Velja þarf hvenær tryggingin á að taka gildi

Þennan reit verður að fylla út

Villa í umsókn

2.1 Aðrar tryggingar

Er barnið tryggt í barnatryggingu hjá öðru tryggingarfélagi?

Þennan reit verður að fylla út

Var sú trygging veitt án takmörkunar á bótasviði eða álagi á iðgjald?

Þennan reit verður að fylla út

Á að segja þeirri tryggingu upp þegar þessi umsókn hefur verið samþykkt?

Þennan reit verður að fylla út

Villa í umsókn

3.1 Vandamál á meðgöngu

Komu einhver vandamál fram í meðgöngu, fæðingu eða á fyrsta mánuði barnsins? (Á líka við um inngrip í fæðingu s.s. keisaraskurð)

Hjá móður?

Þennan reit verður að fylla út

Þennan reit verður að fylla út

Hjá barni?

Þennan reit verður að fylla út

Þennan reit verður að fylla út

3.2 Fæðingarþyngd

Vantar fæðingarþyngd barnsins.

3.3 Fæðingarstaður

Er barnið fætt á Íslandi?

Þennan reit verður að fylla út

Þennan reit verður að fylla út

3.4 Ættleiðing

Er barnið ættleitt?

Þennan reit verður að fylla út

Þennan reit verður að fylla út

Villa í umsókn

4.1 Heimilislæknir

Þennan reit verður að fylla út

4.2 Hæð og þyngd

Núverandi hæð og þyngd (ef barnið er eldra en 6 ára)?

4.3 Lyf

Tekur barnið einhver lyfseðilsskyld lyf í dag eða hefur það tekið slík lyf áður?

Þennan reit verður að fylla út

Þennan reit verður að fylla út

Þennan reit verður að fylla út

Þennan reit verður að fylla út

Þennan reit verður að fylla út

Þennan reit verður að fylla út

4.4 Öndunarfæra- og húðsjúkdómar

Hefur barnið nú, eða hefur það haft öndunarfærasjúkdóma (t.d. astma), húðsjúkdoma (t.d. exem)?

Þennan reit verður að fylla út

Þennan reit verður að fylla út

Þennan reit verður að fylla út

Þennan reit verður að fylla út

Þennan reit verður að fylla út

Þennan reit verður að fylla út

Hefur barnið verið meðhöndlað með steralyfjum?

Þennan reit verður að fylla út

4.5 Meðferð, skoðun eða rannsókn

Er barnið nú eða hefur það verið undanfarin 5 ár undir læknishendi, verið til meðferðar, skoðunar eða rannsóknar hjá lækni, sjúkrahúsi eða annarri heilbrigðisstofnun, eða er slíkt fyrirhugað? (Ekki er átt við reglubundið eftirlit á heilsugæslustöð)

Þennan reit verður að fylla út

Þennan reit verður að fylla út

Þennan reit verður að fylla út

Þennan reit verður að fylla út

Þennan reit verður að fylla út

Þennan reit verður að fylla út

Þennan reit verður að fylla út

Varð bati algjör eða að hluta?

Þennan reit verður að fylla út

4.6 Þroskafrávik

Hefur barnið greinst með þroskafrávik eða verið til meðhöndlunar vegna gruns um það?

Þennan reit verður að fylla út

Þennan reit verður að fylla út

Þennan reit verður að fylla út

Þennan reit verður að fylla út

Þennan reit verður að fylla út

Þennan reit verður að fylla út

4.7 Líkamleg fötlun

Stríðir barnið við líkamlega fötlun?

Þennan reit verður að fylla út

Þennan reit verður að fylla út

Þennan reit verður að fylla út

Þennan reit verður að fylla út

Þennan reit verður að fylla út

Þennan reit verður að fylla út

4.8 Andleg fötlun

Stríðir barnið við andlega fötlun eða leikur grunur á að það sé haldið andlegum sjúkdómum?

Þennan reit verður að fylla út

Þennan reit verður að fylla út

Þennan reit verður að fylla út

Þennan reit verður að fylla út

Þennan reit verður að fylla út

Þennan reit verður að fylla út

4.9 Sjónskerðing

Hefur barnið skerta sjón?

Velja þarf já eða nei

Þennan reit verður að fylla út

4.10 Heyrnarskerðing

Hefur barnið skerta heyrn?

Velja þarf já eða nei

Þennan reit verður að fylla út

4.11 Slys

Hefur barnið orðið fyrir slysi?

Þennan reit verður að fylla út

Þennan reit verður að fylla út

Þennan reit verður að fylla út

Þennan reit verður að fylla út

Þennan reit verður að fylla út

Þennan reit verður að fylla út

Þennan reit verður að fylla út

Varð bati algjör eða að hluta?

Þennan reit verður að fylla út

4.12 Aðstoð í leikskóla eða skóla

Hefur barnið þurft sértæka aðstoð í leikskóla eða skóla?

Þennan reit verður að fylla út

Þennan reit verður að fylla út

Þennan reit verður að fylla út

Þennan reit verður að fylla út

Þennan reit verður að fylla út

Villa í umsókn

5.1 Viðbótarupplýsingar

5.2 Er greiðandi annar en tryggingataki?

Velja þarf hvenær tryggingin á að taka gildi

Þennan reit verður að fylla út

Villa í umsókn

6.1 Yfirlýsing

Tilgangur félagsins með öflun upplýsinga um áhættuna, þ.á.m. hjá öðrum en vátryggingartaka/vátryggðum
Þær upplýsingar sem veittar hafa verið í umsókn þessari, m.a. um heilsufar vátryggðs, mun félagið nota þegar það tekur afstöðu til umsóknarinnar. Geta upplýsingarnar leitt til þess að vátryggingin er veitt með sérstöku álagi á iðgjald, tilteknum biðtíma fyrir gildistöku vátryggingarinnar, tilteknar áhættur séu undanskildar í vátryggingunni eða vátryggingunni er synjað. Svo félagið geti afgreitt umsóknina samkvæmt þessu, og þegar upplýsingar um heilsufar umsækjanda gefa tilefni til, getur reynst nauðsynlegt að afla frekari upplýsinga um heilsufar og sjúkrasögu umsækjanda hjá læknum, sjúkrastofnunum eða öðrum sem hafa með höndum slíkar upplýsingar. Eru upplýsingarnar þá veittar félaginu og trúnaðarlækni þess. Trúnaðarlæknir og starfsmenn félagsins, sem með upplýsingarnar fara, eru bundnir ævarandi þagnarskyldu um hvaðeina sem upplýsingarnar hafa að geyma.

Yfirlýsing umsækjanda og samþykki hans fyrir að aflað sé heilsufarsupplýsinga hjá öðrum
Ég staðfesti með undirskrift minni öll svör eru sannleikanum samkvæmt og gefin skv. bestu vitund, þar sem ég hef ekki leynt neinum atriðum er þýðingu kann að hafa við áhættumat félagsins. Ég geri mér grein fyrir því að rangar eða ófullnægjandi upplýsingar um heilsufar vátryggðs geta valdið skerðingu eða missi bótaréttar samkvæmt lögum um vátryggingarsamninga og að greidd iðgjöld verði óendurkræf. Þá er mér ljóst í hvaða skyni upplýsingar í umsókn þessari eða frá öðrum eru veittar, svo og að þær eru ásamt skilmálum vátryggingarinnar grundvöllur vátryggingarsamnings milli mín og Líftryggingamiðstöðvarinnar hf.

ÉG VEITI HÉR MEÐ LÆKNUM, SJÚKRAHÚSUM OG ÖÐRUM ER HAFA MEÐ HÖNDUM UPPLÝSINGAR UM HEILSUFAR VÁTRYGGÐS OG SJÚKRASÖGU HEIMILD TIL AÐ VEITA FÉLAGINU, TRÚNAÐARLÆKNI ÞESS ÞÆR UPPLÝSINGAR SEM SEM KUNNA AÐ VERA NAUÐSYNLEGAR VIÐ ÁKVÖRÐUN UM VEITINGU VÁTRYGGINGARINNAR OG VIÐ MAT Á HUGSANLEGRI BÓTAKRÖFU.

Þennan reit verður að fylla út

Til baka
Villa í umsókn