Niðurstöður aðalfundar 16. mars 2017

Á aðalfundi Tryggingamiðstöðvarinnar hf. 17. mars 2016 voru samþykktar tillögur og kosin stjórn í félaginu eins og að neðan greinir.

I.  Tillögur sem samþykktar voru á aðalfundinum.

1.  Ráðstöfun tekjuafgangs félagsins.

Greiddur skal arður vegna rekstrarársins 2016 að fjárhæð 1,5 milljarðar króna er deilist jafnt á útistandandi hluti á aðalfundardegi, 678.142.669 krónur, og þannig mun arðgreiðslan jafngilda 2,21 krónu á hvern hlut.  Arðleysisdagur skal vera 19. mars 2017, arðsréttindadagur 20. mars 2017 og útborgunardagur arðs 28. mars 2017.

2.  Lækkun hlutafjár í félaginu vegna kaupa á eigin hlutum.

Aðalfundur Tryggingamiðstöðvarinnar hf., haldinn 16. mars 2017, samþykkir að lækka hlutafé félagsins um 32.217.040 krónur að nafnverði, m.a. á grundvelli VIII. kafla laga nr. 2/1995, um hlutafélög, til samsvarandi lækkunar á eigin hlutum félagsins.  Hlutafé félagsins lækkar þar með úr 710.359.709 krónum að nafnverði í 678.142.669 krónur að nafnverði.

3.  Heimild félagsins til að kaupa á eigin hluti.

Aðalfundur í Tryggingamiðstöðinni hf. 16. mars 2017 heimilar stjórn félagsins að kaupa á næstu 18 mánuðum hluti í félaginu þannig að það eigi allt að 10% af hlutafé þess í þeim tilgangi að lækka hlutafé félagsins.  Heimild þessi skal aðeins nýtt í þeim tilgangi að setja upp formlega endurkaupaáætlun eða til þess að gera hluthöfum almennt tilboð um kaup félagsins á eigin bréfum, t.d. með útboðsfyrirkomulagi, enda sé jafnræðis hluthafa gætt við boð um þátttöku í slíkum viðskiptum.

Til að ná þessu markmiði með framkvæmd endurkaupaáætlunar er stjórn félagsins veitt heimild til að kaupa hluti allt að hinu tilgreinda hlutfalli, en þó aldrei fleiri en 67.800.000 hluti, þó þannig að fjárhæð endurkaupanna verði aldrei meiri en 1.000 milljónir króna.  Hæsta leyfilega endurgjald fyrir hvern hlut skal miða við síðustu óháðu viðskipti eða hæsta fyrirliggjandi óháða kauptilboðið, hvort sem reynist hærra.  Viðskipti félagsins með eigin hluti í samræmi við endurkaupaáætlunina skulu tilkynnt í samræmi við lög og reglugerðir.  Endurkaupaáætlunin verður framkvæmd af óháðum utanaðkomandi aðila, verðbréfafyrirtæki eða lánastofnun, sem tekur þar með allar viðskiptaákvarðanir er varða kaup á hlutum og tímasetningu kaupanna óháð félaginu.  Heimild þessi skal gilda fram að aðalfundi félagsins 2018, en þó aldrei lengur en til 31. mars 2018.  Heimildir til stjórnar félagsins til kaupa á hlutum í félaginu sem samþykktar voru á aðalfundi 17. mars 2016 og enn eru ónýttar falla hér með niður.

4.   Starfskjarastefna félagsins fyrir árið 2017.

Starfskjarastefnan var einnig samþykkt af stjórn félagsins 16. febrúar 2017.

 1. Tilgangur
  Starfskjarastefna Tryggingamiðstöðvarinnar hf. miðar að því að Tryggingamiðstöðin, ásamt dótturfélögum, sé samkeppnishæf og geti ráðið til sín framúrskarandi starfsfólk í þeim tilgangi að tryggja áframhaldandi vöxt og velgengni félagsins. Í því skyni ber að hlúa vel að kjörum starfsmanna og stjórnenda félagsins þannig að félagið fái notið starfskrafta þeirra sem allra best. Starfskjarastefnan nær til helstu grundvallaratriða í starfs- og launakjörum stjórnarmanna, æðstu stjórnenda og annarra starfsmanna félagsins. Við ákvörðun um starfskjör skal horft til ábyrgðar og árangurs og gætt að jafnlaunasjónarmiðum. Stefnan skal ekki hvetja til óhóflegrar áhættusækni. Stefnan er liður í að gæta langtímahagsmuna eigenda félagsins, starfsfólks, viðskiptavina og annarra hagsmunaaðila með skipulegum, einföldum og gegnsæjum hætti.
 2. Starfskjör stjórnarmanna
  Þóknun til stjórnarmanna og varamanna fyrir komandi starfsár, vegna stjórnarstarfa og starfa í undirnefndum ef við á, skal ákveðin á aðalfundi ár hvert og skal þóknunin taka mið af þeim tíma sem stjórnarmenn verja til starfans, þeirri ábyrgð sem á þeim hvílir og þóknunum til stjórnarmanna sambærilegra félaga. Stjórnarmenn skulu ekki njóta hlutabréfa, kaup- eða söluréttar, forkaupsréttar og annars konar greiðslna sem tengdar eru hlutabréfum í félaginu eða þróun verðs á hlutabréfum í félaginu.
 3. Starfskjör forstjóra
  Starfskjör forstjóra skulu hvað grunnlaun varðar vera samkeppnishæf miðað við forstjóra sambærilegra félaga á íslenskum markaði og taka mið af starfskjörum annarra starfsmanna félagsins til að tryggja samræmda og sanngjarna starfskjarastefnu innan þess. Þá skulu starfskjör taka mið af árangri forstjóra við rekstur félagsins og stöðu þess hverju sinni, en sá þáttur skal einkum koma fram í breytilegum launum skv. kaupaukakerfi félagsins.
  Starfskjör skulu  ítarlega tilgreind í skriflegum ráðningarsamningi, þar á meðal föst laun, árangurstengdar greiðslur (kaupauki), lífeyrisréttindi, orlof, önnur hlunnindi og uppsagnarfrestur, svo og, eftir atvikum, eftirlaunaréttindi og greiðslur við starfslok. Starfskjaranefnd skal árlega gera tillögu til stjórnar um árangursmælikvarða forstjóra byggða á hlutlægum og huglægum frammistöðuþáttum.
 4. Starfskjör annarra æðstu stjórnenda
  Starfskjör annarra æðstu stjórnenda félagsins, sem nánar skulu tilgreind í skriflegum ráðningarsamningum, skulu einnig taka mið af sjónarmiðum 3. gr. eftir því sem við á.
 5. Starfskjör starfsmanna
  Starfskjör starfsmanna TM skulu vera samkeppnishæf við sambærileg fyrirtæki og miðast við þann markaðshóp sem hver starfsmannahópur tilheyrir. Við ákvarðanir um stöðuveitingar, launabreytingar og aðra umbun starfsmanna er tekið tillit til frammistöðumats.
 6. Starfslokagreiðslur
  Við starfslok skal að jafnaði ekki koma til frekari greiðslna en um var samið í ráðningarsamningi, þó skulu greiðslur aldrei miðast við lengri tíma en lög mæla fyrir um í hverju tilviki.
 7. Kaupaukakerfi
  Samhliða endurskoðun starfskjarastefnu samþykkir stjórn TM kaupaukakerfi sem telst vera undirskjal starfskjarastefnunnar. Kaupaukakerfið byggir á tengingu umbunar við afkomu, arðsemi og árangur félagsins í heild og árangur einstakra sviða þess en felur þó einungis í sér heimild, en ekki skyldu félagsins til greiðslu  kaupauka. Kaupaukakerfið er í samræmi við reglur FME um kaupaukakerfi vátryggingafélaga nr. 299/2012.
 8. Endurskoðun starfskjarastefnu, upplýsingagjöf og fleira
  Starfskjarastefna félagsins skal tekin til endurskoðunar ár hvert og borin undir aðalfund félagsins til samþykktar með eða án breytinga.
  Á aðalfundi ber stjórn að gera grein fyrir kjörum æðstu stjórnenda og stjórnarmanna félagsins auk þess að skýra frá framkvæmd starfskjarastefnunnar. Gera skal árlega grein fyrir launum og öðrum starfskjörum stjórnar og æðstu stjórnenda í ársskýrslu félagsins.
  Starfskjarastefnan er bindandi fyrir stjórn félagsins að því er varðar ákvæði um kaupréttarsamninga og hvers konar samninga eða greiðslur er fylgja þróun verðs á hlutabréfum í félaginu, í samræmi við 79. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995. Að öðru leyti er starfskjarastefnan leiðbeinandi fyrir félagið og stjórn þess. Frávik frá starfskjarastefnunni skulu rökstudd sérstaklega í hverju tilviki í gerðarbók félagsstjórnar

5.   Þóknun til stjórnar og undirnefnda.

Þóknun hvers stjórnarmanns verði 400.000 krónur á mánuði og þóknun formanns stjórnar verði tvöföld þóknun stjórnarmanns.  Hvorum varamanni skal greidd eingreiðsla 400.000 krónur í upphafi starfsárs og að auki 115.000 krónur fyrir hvern fund sem hann situr.  Þóknun fyrir setu í undirnefndum stjórnar skal vera 86.000 krónur fyrir hvern fund sem nefndarmaður situr en þóknun formanns verði tvöföld þóknun nefndarmanns.

 

II.  Stjórn félagsins.

Í aðalstjórn félagsins næsta starfsár voru kjörin:

Andri Þór Guðmundsson, kt. 240966-2989,
Einar Örn Ólafsson, kt. 230273-2949,
Kristín Friðgeirsdóttir, kt. 090871-5369,
Ragnheiður Elfa Þorsteinsdóttir, kt. 030568-5409, og
Örvar Kærnested, kt. 130776-4429.

Í varastjórn til sama tíma voru kjörin:

Bjarki Már Baxter, kt. 170382-3159, og
Bryndís Hrafnkelsdóttir, kt. 070864-7899.


Fundargerð

Aðalfundargerð 16. mars 2017