Afkoma TM á öðrum ársfjórðungi 2014

28. ágú. 2014

Á stjórnarfundi þann 28. ágúst 2014 samþykkti stjórn og forstjóri TM árshlutauppgjör félagsins fyrir fyrri árshelming 2014. Árshlutareikningurinn hefur verið kannaður en ekki endurskoðaður af endurskoðendum félagsins.

Helstu tölur frá öðrum ársfjórðungi TM 2014 eru eftirfarandi:

 • Heildarhagnaður eftir skatta var 314 m.kr. (2F 2013: 669 m.kr.)
 • Hagnaður á hlut var 0,42 kr. (2F 2013: 0,88 kr.)
 • Framlegð af vátryggingastarfsemi var 147 m.kr. (2F 2013: 563 m.kr.)
 • Fjárfestingatekjur voru 313 m.kr. (2F 2013: 331 m.kr.)
 • Samsett hlutfall var 95,0% (2F 2013: 80,9%)
 • Tjónshlutfall var 72,1% (2F 2013: 57,8%)
 • Kostnaðarhlutfall var 22,8% (2F 2013: 23,1%)
 • Handbært fé frá rekstri var 268 m.kr (2F 2013: 532 m.kr.)
 • Eiginfjárhlutfall var 36%
 • Arðsemi eigin fjár var 11,3% (2F 2013: 26,4%) 

Helstu tölur frá fyrri árshelmingi TM 2014 eru eftirfarandi:

 • Heildarhagnaður eftir skatta var 1.015 m.kr (1H 2013: 1.191 m.kr.)
 • Hagnaður á hlut á var 1,34 kr. (1H 2013 1,57 kr.)
 • Framlegð af vátryggingastarfsemi var 186 m.kr. (1H 2013: 826 m.kr.)
 • Fjárfestingatekjur voru 1.053 m.kr. (1H 2013: 800 m.kr.)
 • Samsett hlutfall var 96,7% (1H 2013: 85,6%)
 • Tjónshlutfall var 72,5% (1H 2013: 61,1%)
 • Kostnaðarhlutfall var 24,2% (1H 2013: 24,5%)
 • Handbært fé frá rekstri var 1.241 m.kr. (1H 2013: 1.631 m.kr.)
 • Arðsemi eigin fjár var 17,8% (1H 2013: 23,4%)

Sigurður Viðarsson, forstjóri TM:

„Gott jafnvægi var á milli framlegðar af vátryggingarekstri og fjárfestingatekna á fjórðungnum. Minni framlegð af vátryggingastarfsemi en á fyrra ári má fyrst og fremst rekja til aukningar í ökutækjatjónum sem hefur verið hraðari en áætlanir gerðu ráð fyrir. Þrátt fyrir erfið skilyrði á innlendum fjármálamörkuðum var afkoma af fjárfestingum á tímabilinu góð. Afkoma allra eignaflokka var jákvæð á fjórðungnum sem endurspeglar góða dreifingu fjárfestingaeigna félagsins.

Tjónakostnaður á öðrum ársfjórðungi eykst mikið frá sama tímabili í fyrra en vert er að benda á að annar ársfjórðungur 2013 var óvenju tjónaléttur. Mestu munar um neikvæða þróun í ökutækjatryggingum en einnig var aukning í tjónum í eignatryggingum. Eigin iðgjöld standa nánast í stað á milli ára og hefur sú þróun sem varð á 1. ársfjórðungi, þegar tekjur lækkuðu nokkuð, ekki haldið áfram. Rekstrarkostnaður lækkar um 4% milli ára sem er ánægjulegt og í takti við áætlanir félagsins fyrir árið 2014

Vegna minni tekna á 1. ársfjórðungi réðst félagið í hagræðingaraðgerðir á 2. ársfjórðungi sem munu skila sér í um 50 m.kr. lægri rekstrarkostnaði á 4. ársfjórðungi. Áætlunum félagsins fyrir árið hefur verið breytt til samræmis við þetta”.

 

Væntanlegar breytingar við mat á vátryggingaskuld

Í tjónaskuld er innifalið álag vegna óvissu sem er óhjákvæmileg við mat á henni.  Í væntanlegum evrópskum gjaldþolsreglum, Solvency II, er gert ráð fyrir lægra álagi en félagið hefur verið að nota.  Félagið hyggst í árslok 2014 meta tjónaskuldina í samræmi við matsreglur Solvency II.  Félagið telur líklegt að breyttar matsreglur muni leiða til þess að tjónaskuldin lækki um allt að 2 milljarða kr. frá því sem nú er, að öðru óbreyttu. Álag af þessu tagi hefur verið í tjónaskuld um árabil og var haldið áfram eins og heimilt var þegar alþjóðlegar reikningsskilareglur um vátryggingaskuldbindingar tóku gildi fyrir um 10 árum. Væntanleg breyting á matsaðferðum miðar að því að færa þær að þeim aðferðum sem notaðar verða við gjaldþolsútreikninga skv. Solvency II, en báðar aðferðir rúmast innan alþjóðlegra reikningsskilareglna.

 

Stórtjón á 3. ársfjórðungi

Þann 6. júlí varð stórbruni í Skeifunni 11 í Reykjavík. Tjónið í brunanum var mikið en metið heildartjón TM er um 1.050 m.kr. en þar af bera endurtryggjendur stærstan hluta kostnaðarins eða um 900 m.kr. Eigin áhætta TM í þessu tjóni er 150 m.kr. en auk þess þarf félagið að greiða um 90 m.kr. vegna endurvakningar endurtryggingasamninga. Nettó tjón TM vegna brunans er því um 240 m.kr. Tjónið er það stærsta sem félagið hefur þurft að bæta síðan árið 2002.

 

Áætlun

Í ljósi iðgjalda- og tjónaþróunar á fyrri árshelmingi og stórbrunans sem varð í Skeifunni í júlí hefur félagið endurskoðað áætlun sína fyrir árið. Þá hefur einnig verið tekið tillit til ofangreindra breytinga á matsreglum tjónaskuldar skv. Solvency II (þús.kr.):

Eigin iðgjöld 11.460.526
Fjármunatekjur 2.045.689
Aðrar tekjur 104.208
Heildartekjur 13.610.423
Eigin tjón -8.639.541
Endurmat tjónaskuldar 2.000.000*
Annar kostnaður -2.899.389
Heildargjöld -9.538.930
Hagnaður fyrir tekjuskatt 4.071.493

* Endanleg upphæð endurmats tjónaskuldar verður ljós í lok árs

 

Kynningarfundur

TM býður til opins kynningarfundar um afkomu félagsins á öðrum ársfjórðungi þann 29. ágúst kl. 8:30. Fundurinn fer fram í höfuðstöðvum TM að Síðumúla 24, 4. hæð. Þar mun Sigurður Viðarsson forstjóri kynna uppgjörið og svara spurningum.


Árshlutareikningur TM - Annar ársfjórðungur 2014

Fjárfestakynning - Annar ársfjórðungur 2014


Upptaka frá kynningarfundi 29. ágúst 2014