Samgöngur og ferðaþjónusta

Fyrirtæki í samgöngu- og ferðaþjónustu hafa mismunandi þarfir á sviði vátrygginga eftir eðli starfsemi þeirra og umfangs.  Miklu máli skiptir að fyrirtæki hugi vel að tryggingum á starfsmönnum og lausafjármunum ekki síður en rekstrinum sjálfum.  Skipta má vátryggingarþörf þeirra í grunnvernd og viðbótarvernd. Grunnvernd er í megindráttum sú sama fyrir öll fyrirtæki í samgöngum og ferðaþjónustu en viðbótarvernd tekur mið af þörfum hvers og einsGrunnvernd

Brunatrygging lausafjár

Brunatrygging lausafjár bætir tjón á lausafé af völdum bruna, vatns og innbrots. Lesa meira

Rekstrarstöðvunartrygging

Rekstrarstöðvunartrygging greiðir bætur vegna samdráttar í vörusölu af völdum bruna-, vatns og innbrotstjóns. Lesa meira

Slysatrygging launþega

Samkvæmt kjarasamningum ber vinnuveitanda að slysatryggja starfsmenn sína. Nokkuð misjafnt er eftir stéttafélögum hvernig þessari tryggingu er háttað en almennt er um að ræða dánar- og örorkubætur og oft dagpeninga. Trygging þessi gildir ýmist í vinnu og á milli vinnustaðar og heimilis, eða allan sólarhringinn.

Lesa meira

Ábyrgðartrygging fyrir atvinnurekstur

Fyrirtæki er tryggt gegn skaðabótakröfum vegna tjóna af völdum starfsemi og/eða starfsmanna þess. Vátryggingin greiðir jafnframt bætur vegna tjóns af völdum galla í framleiðsluvörum þeirra.

Lesa meira

Viðbótarvernd

Skyldutrygging ökutækis

Skyldutryggingu verður hver skráningarskyldur bíll að hafa samkvæmt lögum og samanstendur sú trygging af ábyrgðar- og slysatryggingu ökumanns og eigenda. Skyldutryggingin bætir allt það tjón sem verður af völdum ökutækisins. Þá bætir hún einnig það slys sem ökumaður verður fyrir við stjórn bílsins eða sem farþegi í eigin bíl.

Lesa meira

Kaskótrygging

Kaskótrygging sér um að bæta skemmdir á eigin bifreið og aukahlutum komi til tjóns.
Þú velur sjálfur eigin áhættu og greiðir síðan þá fjárhæð ef til tjóns kemur.

Lesa meira

Brunatrygging húseigna

Brunatrygging er lögbundin trygging sem bætir tjón á húsnæði vegna eldsvoða. Vátryggingarfjárhæð er í samræmi við brunabótamat hússins sem unnið er af Fasteignamati ríkisins.

Lesa meira

Húseigendatrygging

Húseigendatrygging er samsett tryggingarvernd tíu tryggingarþátta og tekur til helstu tjóna sem geta orðið á húseigninni sjálfri annarra en brunatjóna.

Lesa meira

Kæli- og frystivörutrygging

Bætir tjón á lausafé af völdum skyndilegrar bilunar í kælibúnaði.  Viðbótartrygging við brunatryggingu lausafjár.

Brunatrygging birgða

Samsvarandi trygging og brunatrygging lausafjár.  Kjörin lausn fyrir fyrirtæki þar sem verðmæti birgða sveiflast milli mánaða.

Sjúkra- og slysatryggingar

Greiðir örorkubætur og dagpeninga af völdum slysa og veikinda.  Hægt er að velja vátryggingarfjárhæðir eftir þörfum hvers og eins.

Farmtryggingar

Tryggir vörur í flutningi gegn hvers kyns tjóni, m.a. vegna meðhöndlunar farmflytjenda.  Hægt er að velja um mismunandi víðtæka skilmála eftir þörfum fyrirtækja og eðli vörunnar.

Skaðsemisábyrgð

Skaðsemisábyrgðartrygging er innifalin að takmörkuðu leyti í ábyrgðartryggingu fyrir atvinnurekstur hjá TM en hún er mikilvæg öllum þeim sem selja, dreifa og/eða framleiða hverskonar vöru.  

Lesa meira