Söfnunarlíftrygging

Söfnunarlíftrygging Líftryggingamiðstöðvarinnar er reglubundinn sparnaður ásamt því að vera líftrygging. 

Kostir við söfnunarlíftryggingu

  • Góð leið til að leggja fyrir og ávaxta fé sitt
  • Hentug leið fyrir fólk sem stenst ekki áhættumat í hefðbundnum líftryggingum
  • Skattfrjálsar líftryggingarbætur

Vátryggingartaki getur hvenær sem er á samningstímanum óskað eftir því að fá sparnað sinn greiddan út að hluta eða í einu lagi. 

Hægt er að breyta mánaðarlegum greiðslum að loknum upphafstíma en auk þess er hægt að breyta söfnunarleiðum eða færa á milli söfnunarleiða hvenær sem er á samningstímanum.

Sparnaðurinn og útgreiðsla hans er undanskilin tekjuskatti en greiddur er fjármagnstekjuskattur af ávöxtuninni eins og skattalög kveða á um.  

Um trygginguna

Þú velur í byrjun eina söfnunarleið sem í boði er og hentar þér best og ákveður um leið hvert mánaðarlegt iðgjald eigi að vera svo og þann tíma sem sparnaðurinn á að taka, allt frá tíu upp í þrjátíu ár.  

Iðgjaldið er að lágmarki 5.000 kr. á mánuði.  Upphaflegt iðgjald sem þú valdir breytist  mánaðarlega í samræmi við vísitölu neysluverðs til verðtryggingar.   Sá hluti iðgjaldsins sem varið er til fjárfestingar ávaxtast í samræmi við gengi þeirrar söfnunarleiðar sem þú hefur valið.  Verðmæti söfnunarinnar ákvarðast af gengi  sjóða á vegum rekstrarfélaga sem félagið fjárfestir í til að mæta skuldbindingum sínum gagnvart þér.  Þú átt því rétt gagnvart tryggingafélaginu en engan rétt gagnvart undirliggjandi sjóði eða rekstrarfélagi hans. 

Kostnaður er samkvæmt gjaldskrá

Hvernig gæti ávöxtunin litið út

Í sýnidæmum hér fyrir neðan er sýnd vænt ávöxtun og uppsöfnuð iðgjöld miðað við þrjú samningstímabil og ákveðnar forsendur. Í öllum dæmum er miðað við 3% árlega hækkun vísitölu sem hefur áhrif á iðgjald.

  • Neðri hluti súlu sýnir uppsöfnuð iðgjöld sem ráðstafað er í hlutdeildarskírteini (höfuðstóll).
  • Efri hluti súlu sýnir vænta uppsafnaða nettó ávöxtun miðað við gefnar forsendur.

 

  • Vinstri súlurnar þrjár sýna vænta uppsafnaða ávöxtun og iðgjöld miðað við árlega 7% nafnávöxtun og mismunandi iðgjaldagreiðslur.
  • Hægri súlurnar þrjár sýna vænta uppsafnaða ávöxtun og iðgjöld miðað við 20 þúsund króna mánaðarlegt iðgjald, 7% árlega ávöxtun og mismunandi forsendur um eingreiðslu í upphafi samnings, það er 1, 3, og 5 milljónir.

Athygli er vakin á því að söguleg ávöxtun gefur ekki vísbendingu um framtíðarávöxtun. Ofangreindar upplýsingar eru einungis dæmi um ávöxtun miðað við gefnar forsendur. Í ofangreindum sýnidæmum hefur verið tekið tillit til kostnaðar vátryggingartaka sem skoða má nánar í gjaldskrá. Tölurnar miðast við lok samningstíma. Hafa þarf í huga, að fyrstu ár samningstímans getur ávöxtun verið neikvæð.

Söfnunarleiðir í boði

Söfnunarleiðir eru tengdar gengi verðbréfa- og fjárfestingarsjóða hjá GAMMA.  Unnt er að velja tengingu við þessa sjóði:

Verðbréf með ríkisábyrgð.  Virk stýring (GAMMA: Iceland Government Bond Fund)

Sjóðurinn beitir virkri fjárfestingarstefnu með þeirri aðferðafræði sem GAMMA hefur þróað og notað við stýringu annarra skuldabréfasjóða.  Sú aðferðarfræði býður upp á góða möguleika á að skila umframávöxtun miðað við skuldabréfavísitölu markaðarins, GAMMA: GBI sem og sambærilega sjóði.
Virk fjárfestingarstefna felur í sér að skipta á milli óverðtryggðra og verðtryggðra bréfa, langs og stutts líftíma og milli mismunandi útgefanda.
>> Lesa nánar

Lykilupplýsingar
Útboðslýsing

Verðbréf með ríkisábyrgð.  Vísitölusjóður (GAMMA: Government Bond Index Fund)

Vísitölusjóður GAMMA er fyrsti verðbréfasjóður sinnar tegundar á Íslandi.  Hann fjárfestir í ríkistryggðum bréfum (íbúðabréfum, ríkisbréfum og spariskírteinum) í sömu hlutföllum og samsetning vísitölu íslenska skuldabréfamarkaðarins, GAMMA: Government Bond Index (GAMMA: GBI).
Sjóðurinn beitir hlutlausri fjárfestingarstefnu og leitast við að fylgja markaðsávöxtun sem best.
Sjóðurinn hentar vel fjárfestum sem vilja langtímafjárfestingu í ríkistryggðum skuldabréfum með lágmarkskostnaði.
>> Lesa nánar

Lykilupplýsingar
Útboðslýsing

Blandaður fjárfestingarsjóður (GAMMA: Total Return Fund)

Fjárfestingarsjóður sem fjárfestir að meginhluta í skráðum skuldabréfum, skráðum hlutabréfum og innlánum, hvort sem er með beinni fjárfestingu eða í gegnum aðra sjóði. Sjóðurinn hefur einnig heimild til að fjárfesta að hluta til í óskráðum verðbréfum sem og afleiðum.
>> Lesa nánar

Lykilupplýsingar
Útboðslýsing

Blandaður erlendur fjárfestingarsjóður (GAMMA: Global Invest)

Fjárfestingarsjóður sem fjárfestir í erlendum dreifðum eignasöfnum og sjóðum þar sem undirliggjandi eignir geta meðal annars verið hlutabréf, skuldabréf, fasteignir og sérhæfðar fjárfestingar auk þess að hafa heimild til beinna fjárfestinga.
>> Lesa nánar

Lykilupplýsingar
Útboðslýsing


Fjárhagsleg áhætta tengd söfnunarleiðum

Ávöxtun söfnunarleiða hjá Líftryggingamiðstöðinni er tengd gengi ákveðinna verðbréfa- og fjárfestingarsjóða hjá GAMMA.   Söfnunareign getur því aukist, rýrnað eða staðið í stað, m.a. vegna breytinga á efnahagsástandi, óvissu í stjórnmálum, náttúruhamfara eða annarra áhættuþátta.   Í söfnunarlíftryggingu er hægt að velja á milli söfnunarleiða sem fela í sér mismikla áhættu sem miða að mismunandi þörfum. Jafnan er mælt með því að dregið sé úr áhættu  eftir því sem styttist í innlausn og notkun sparnaðar. Athygli er vakin á því að söguleg ávöxtun gefur ekki vísbendingu um framtíðarávöxtun. Um skattlagningu fer samkvæmt lögum um tekjuskatt nr. 90/2003 og um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur nr. 94/1996. Vegna frekari skattalegra upplýsinga er bent á að leita til sérfræðinga á borð við skattalögfræðinga eða endurskoðendur.   Ofangreind umfjöllun felur ekki í sér fjárfestingarráðgjöf, ráðleggingar eða hvatningu um val á tiltekinni söfnunarleið umfram aðra, heldur er einungis um upplýsingagjöf að ræða. Mælt er með að einstaklingar kynni sér ítarupplýsingar um mismunandi söfnunarleiðir en hægt að nálgast upplýsingablöð, lykilupplýsingar, útboðslýsingar, fjárfestingarreglur og fleira á vef GAMMA, www.gamma.is

Umsókn um söfnunarlíftryggingu  
Áreiðanleikakönnun
Beiðni um breytingu á söfnunarlíftryggingu
Skilmálar  Fáðu tilboð í tryggingar

Segðu okkur aðeins frá þér

Ef þú svarar nokkrum spurningum getum við komið með tillögu að vernd sem hentar þínum þörfum.

Ég er og ég er . Ég á .

Maki minn er .

Takk fyrir þetta.

Segðu okkur nú aðeins meira um heimilishagi þína:

Ég bý í sem er um fermetrar.

Á heimilinu er bíll.

Eru önnur ökutæki/ferðavagnar á heimilinu?

Hversu mörg ökutæki eru á heimilinu önnur en bílar?

Ég er með hjólhýsi, fellihýsi, tjaldvagna, vélhjól, vélsleða og fjórhjól.

Átt þú sumarbústað?

Hvað er sumarbústaðurinn stór?

Sumarbústaðurinn er um fermetrar.

Átt þú aðrar fasteignir?

Hversu margar fasteignir ert þú með

Ég á íbúðarhúsnæði, atvinnuhúsnæði, hesthús og húsnæði í smíðum.

Átt þú dýr?

Hversu mörg dýr ert þú með?

Ég er með hund, kött, fugl og hest.