Hvað skal gera ef ágreiningur rís

Afstöðu félagsins til bótaskyldu getur tjónþoli eða annar sá sem á hagsmuna að gæta skotið til eftirtalinna úrskurðarnefnda.

Tjónanefnd vátryggingafélaganna

Tjónanefnd  vátryggingafélaganna starfar á vegum Samtaka fjármálafyrirtækja (SFF) og fjallar eingöngu um ágreining er varðar sakarskiptingu í árekstrum. Sá sem er ósammála niðurstöðu félagsins um bótaskyldu eða sakarskiptingu getur þannig skotið málum til nefndarinnar, sem fundar einu sinni í viku og tekur málsmeðferð jafnan 1-2 vikur.

Nefndin er skipuð einum fulltrúa frá hverju þeirra vátryggingarfélaga sem bjóða ökutækjatryggingar og eru aðalmenn lögfræðingar.

Félagið sér um að skjóta málum til nefndarinnar að ósk tjónþola. Úrskurðir nefndarinnar eru ekki bindandi fyrir aðila.

Úrskurðarnefnd í vátryggingamálum

Neytendur geta einnig skotið máli sínu til úrskurðarnefndar í vátryggingamálum, ýmist beint eða að undangenginni niðurstöðu tjónanefndar vátryggingarfélaganna. Sú nefnd er skipuð þremur löglærðum nefndarmönnum sem eru tilnefndir af Viðskiptaráðuneytinu, Neytendasamtökunum og SFF.

Nefndin úrskurðar um ágreining varðandi bótaskyldu, þ.m.t. sök og sakarskiptingu, milli neytenda og vátryggingafélaga. Nefndin úrskurðar ekki um bótafjárhæðir nema að fengnu samþykki aðila. Í samþykktum nefndarinnar segir að hún skuli úrskurða innan fjögurra vikna frá því að mál sem fyrir hana er lagt telst úrskurðarhæft. Úrskurðir nefndarinnar eru bindandi fyrir vátryggingafélögin, nema þau tilkynni sannanlega hlutaðeigandi aðilum innan tveggja vikna frá úrskurði að þau muni ekki hlíta honum.

Þegar máli er skotið til nefndarinnar skal fylla út málskotseyðublað og senda það til nefndarinnar ásamt öðrum gögnum málsins. Nefndin er til húsa hjá Fjármálaeftirlitinu, Höfðatúni 2, 105 Reykjavík. Málskotseyðublaðið og nánari upplýsingar má finna á vef Fjármálaeftirlitsins.

Ennfremur þarf að greiða málskotsgjald, sem fæst endurgreitt falli úrskurður þeim sem kvartar í vil að einhverju leyti.

Dómstólar

Dómstólar landsins eru öllum opnir sem þangað leita og geta aðilar því farið með mál sín fyrir dómstóla ef þeir una ekki afstöðu félagsins, niðurstöðu tjónanefndar eða úrskurði úrskurðarnefndar í vátryggingamálum.

Sérstök athygli er vakin á því að krafa sem félagið hefur hafnað, í heild eða að hluta, fellur niður samkvæmt ákvæðum vátryggingarsamningalaga ef dómsmál hefur ekki verið höfðað eða meðferðar krafist fyrir úrskurðarnefnd í vátryggingamálum innan eins árs frá móttöku höfnunar.