Sex mánaða uppgjör 2004

12. ágú. 2004

Frétt um afkomu Tryggingamiðstöðvarinnar hf. fyrstu sex mánuði ársins 2004.

Stjórn Tryggingamiðstöðvarinnar hf. hefur á stjórnarfundi í dag samþykkt árshlutareikning fyrir fyrstu sex mánuði ársins 2004.

Árshlutareikningurinn er samstæðureikningur sem innifelur árshlutareikning Tryggingamiðstöðvarinnar hf. og dótturfélaganna Líftryggingamiðstöðvarinnar hf. og Tryggingar hf. sem eru að öllu leyti í eigu Tryggingamiðstöðvarinnar. Starfsemi Tryggingar er eingöngu fólgin í eignaumsýslu og uppgjöri útistandandi tjóna í erlendum endurtryggingum.

Árshlutareikningurinn er gerður í samræmi við lög númer 144/1994 um ársreikninga og reglugerð númer 613/1996 um ársreikninga og samstæðureikninga vátryggingafélaga annarra en líftryggingafélaga. Árshlutareikningurinn er í megin atriðum gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og fyrri árshlutauppgjör.

Eftirfarandi eru samandregnar helstu niðurstöður úr árshlutauppgjöri samstæðunnar og samanburðartölur fyrri ára á verðlagi hvers árs:

Hreinn rekstrarkostnaður


Eftirfarandi eru samandregnar helstu niðurstöður úr árshlutauppgjöri samstæðunnar og samanburðartölur fyrri ára á verðlagi hvers árs. Fjárhæðir eru í milljónum krónum.

Tafla með helstu niðurstöðum úr árshlutauppgjöri samstæðunnar

Samandreginn rekstrarreikningur

janúar - júní 2004

janúar - júní 2003

janúar - júní 2002

janúar - júní 2001

janúar - júní 2000

Bókfærð iðgjöld

4.602

4.935

5.043

4.364

3.360

Eigin iðgjöld

2.482

2.587

2.636

2.161

1.689

Fjárfestingartekjur af vátryggingarekstri

1.236

357

302

550

430

Eigin tjón

-2.358

-2.113

-2.316

-2.125

-1.665

Breyting á útjöfnunarskuld

0

0

0

0

0

-555

-537

-478

-435

-340

Hagnaður af líftryggingarekstri

-2

-3

0

0

0

Hagnaður af vátryggingarekstri

803

291

144

151

114

Hagnaður af fjármálarekstri

809

189

155

170

86

Aðrar tekjur (gjöld) af reglulegri starfsemi

-85

-105

-123

-89

-74

Tekju- og eignarskattur

-226

-42

-24

-77

-27

Hagnaður tímabilsins

1.301

333

152

155

99Tafla með helstu niðurstöðum úr árshlutauppgjöri samstæðunnar
Samandreginn efnahagsreikningur

30.6.2004

31.12.2003

31.12.2002

31.12.2001

31.12.2000

Eignir:
Óefnislegar eignir

500

556

667

732

837

Fjárfestingar

13.551

11.358

12.026

11.453

9.653

Hluti endurtryggjenda í vátryggingaskuld

980

665

904

1.326

2.583

Kröfur

2.984

1.397

1.494

1.716

1.436

Aðrar eignir

2.680

4.496

1.980

1.478

1.158

Eignir samtals

20.695

18.472

17.071

16.705

15.667

Eigið fé og skuldir:
Eigið fé

6.313

6.012

4.774

4.502

3.904

Vátryggingaskuld

13.417

11.666

11.739

11.300

11.227

Aðrar skuldbindingar

582

357

132

92

197

Viðskiptaskuldir

383

437

426

811

339

Eigið fé og skuldir samtals

20.695

18.472

17.071

16.705

15.667Tafla með helstu niðurstöðum úr árshlutauppgjöri samstæðunnar
Sjóðstreymi

janúar - júní 2004

janúar - júní 2003

janúar - júní 2002

janúar - júní 2001

janúar - júní 2000

Handbært fé frá rekstri

-112

232

835

377

292

Fjárfestingarhreyfingar

-644

156

-703

-180

-222

Fjármögnunarhreyfingar

-1.042

-188

-188

-52

-47

Kennitölur í %

janúar - júní 2004

janúar - júní 2003

janúar - júní 2002

janúar - júní 2001

janúar - júní 2000

1. Eigin tjón af eigin iðgjöldum

95

81,7

87,9

98,3

98,6

2. Kostnaður af eigin iðgjöldum

22,4

20,8

18,1

20,1

20,1

3. Fjárfestingatekjur vátr.rekstrar af eigin iðgj.

49,8

13,8

11,5

25,5

25,5

4. Hlutföll 1 + 2 - 3

67,6

88,7

94,5

92,9

93,2

5. Gjaldþol móðurfélags af lágmarksgjaldþoli

529,4

488

335,5

517,9

487,5

6. Eiginfjárhlutfall

30,5

32,5

28

27

24,9

7. Arðsemi eigin fjár miðað við 6 mánuði

23,7

7,1

3,4

4

2,7

Fjöldi starfsmanna að meðaltali

108

106

104

100

100Tafla yfir samandreginn rekstrarreikning eftir ársfjórðungum.
Samandreginn rekstrarreikningur eftir ársfjórðungum

apríl - júní 2004

janúar - mars 2004

október - desember 2003

júlí - september 2003

apríl - júní 2003

Eigin iðgjöld

1.229

1.252

1.368

1.257

1.284

Fjárfestingartekjur af skaðatryggingarekstri

247

989

650

298

151

Eigin tjón

-1.103

-1.254

-1.229

-1.068

-975

Breyting á útjöfnunarskuld

0

0

0

0

0

Hreinn rekstrarkostnaður

-309

-246

-257

-255

-287

Hagnaður af líftryggingarekstri

0

-2

2

0

-2

Hagnaður af vátryggingarekstri

64

739

534

232

171

Hagnaður af fjármálarekstri

169

640

400

161

82

Aðrar tekjur (gjöld) af reglulegri starfsemi

-36

-48

55

-65

-50

Tekju- og eignarskattur

11

-238

-167

-58

-30

Hagnaður tímabilsins

208

1.093

822

270

173

Hlutafé félagsins samkvæmt samþykktum þess er 932 m.kr. Hluthafar voru 472 þann 30. júní en 492 í ársbyrjun.

Hagnaður samstæðunnar fyrstu sex mánuði ársins 2004 er 1.301 m.kr. en var 333 m.kr. fyrir sama tímabil árið áður. Megin skýringin á auknum hagnaði er óvenju mikill hagnaður af sölu fjárfestinga á tímabilinu, 1.468 m.kr. samanborið við 71 m.kr. fyrir sama tímabil árið áður.

Hagnaður af fjármálarekstri er 809 m.kr. en var 189 m.kr. árið áður. Hagnaður af hlutdeildarfélögum er 33 m.kr., en 1. m.kr. tap var af rekstri þeirra á sama tímabili árið áður. Hagnaður af rekstri dótturfélaga er 10 m.kr. samanborið við 3 m.kr. árið áður. Hagnaður af sölu fjárfestinga er 1.468 m.kr. en var 71 m.kr. árið áður. Fjárfestingartekjur yfirfærðar á vátryggingarekstur eru 1.236 m.kr. samanborið við 357 m.kr. árið áður. Undir liðnum önnur gjöld er gjaldfærsla á afskrift af viðskiptavild vegna kaupa á Tryggingu hf. að fjárhæð kr. 56 m.kr.

Hagnaður af vátryggingarekstri á tímabilinu er 803 m.kr. sem er talsvert meira en áður hefur verið fyrir sambærilegt tímabil, var 291 m.kr. árið áður. Eigin iðgjöld tímabilsins eru 2.482 m.kr. en voru 2.587 m.kr. árið áður sem er lækkun um 4,1%. Lækkunin stafar að mestu af lækkun iðgjaldstaxta, einkum í ökutækjatryggingum. Tjónaþungi var eins og vænta mátti í flestum greinum, eigin tjón á móti eigin iðgjöldum eru 95,0% en voru 81,7% árið áður. Eitt stórtjón lenti á félaginu á tímabilinu þegar m/s Baldvin Þorsteinsson EA strandaði á Skarðsfjöru. Þetta tjón er áætlað 180 m.kr., þar af er búið að greiða 145 m.kr. en eigin hlutur félagsins er 60 m.kr. Megin ástæðan fyrir þessum góða hagnaði af vátryggingarekstri er miklar reiknaðar fjárfestingartekjur sem má rekja til óvenju mikils söluhagnaðar af hlutabréfum í eigu félagsins. Stór hluti þess söluhagnaðar reiknast sem tekjur í vátryggingarekstrinum. Reiknaðar fjárfestingartekjur af skaðatryggingastarfsemi eru 1.236 m.kr. en voru 357 m.kr. árið áður. Hlutfall fjárfestingartekna af eigin iðgjöldum er 49,8% en var 13,8% árið áður. Niðurstöður vátryggingarekstrarins ber að skoða í ljósi þessa.

Hagnaður af eignatryggingum er 132 m.kr. en tap hefur verið á rekstri greinarinnar á undanförnum árum. Góð afkoma er einnig í lögboðnum ökutækjatryggingum, 456 m.kr. og slysa- og sjúkratryggingum, 127 m.kr. Bókfærður hagnaður þessara greina skýrist að mestu af óvenju miklum fjármunatekjum sem þeim eru reiknaðar.

Rekstrarafkoma einstakra greinaflokka vátrygginga:

Tafla er sýnir rekstrarafkomu einstakra greinaflokka vátrygginga. Fjárhæðir eru í milljónum krónum.
Tímabil

janúar -júní 2004

janúar - júní 2003

janúar - júní 2002

janúar - júní 2001

janúar - júní 2000

Eignatryggingar

131,6

-50,3

-35,7

-157,2

40,2

Sjó-, flug- og farmtryggingar

41,3

93,7

-46

67,8

50,1

Lögboðnar ökutækjatryggingar

455,8

179,5

149,2

60,6

-123,1

Aðrar ökutækjatryggingar

-9,3

75,7

-3,4

45,7

-17,9

Ábyrgðartryggingar

50,3

35,9

-35,3

73,8

99,5

Slysa- og sjúkratryggingar

126,7

-50,2

122,3

42,5

45

Endurtryggingar

8,7

9,9

-7,1

17,7

19,7

Líf- og sjúkdómatryggingar

-2,4

-3

0

0

0

Samtals:

802,7

291,2

144

150,9

113,5

Rekstrarhorfur. Mjög erfitt er að áætla rekstrarhorfur til skamms tíma hjá vátryggingafélagi þar sem langstærsti gjaldaliður félagsins, tjónin, eru háð miklum sveiflum.

Tjónaþungi það sem af er árinu hefur verið eins og vænta mátti, hinsvegar hafa iðgjaldstaxtar lækkað og iðgjaldatekjur minnkað miðað við þá tryggingarlegu áhættu sem félagið ber. Ekki er að vænta að mikið bætist við hagnað af vátryggingarekstri á árinu.

Hagnaður af rekstri félagsins það sem eftir lifir árs ræðst að mestu af þeim árangri sem næst af fjármálarekstrinum. Fjármunatekjur félagsins byggjast á efnahagsumhverfinu og þeim möguleikum til ávöxtunar sem það gefur.

Það er mat stjórnenda félagsins að hagnaður ársins 2004 eftir skatt verði nálægt 1.600 m.kr.

Milliuppgjörið í heild. (pdf skjal, 309 kb, Táknmynd fyrir skjal sem er ekki að fullu aðgengilegt í skjálesara ).