9 mánaða uppgjör TM 2001

21. nóv. 2001

Stjórn Tryggingamiðstöðvarinnar hf. hefur á stjórnarfundi í dag samþykkt árshlutareikning fyrir fyrstu níu mánuði ársins 2001.

Árshlutareikningurinn er samstæðureikningur sem innifelur árshlutareikning Tryggingamiðstöðvarinnar og Tryggingar sem er að öllu leyti í eigu Tryggingamiðstöðvarinnar. Starfsemi Tryggingar hf. er óveruleg. Hún er eingöngu fólgin í eignaumsýslu og uppgjöri útistandandi tjóna í erlendum endurtryggingum.

Árshlutareikningurinn er gerður í samræmi við lög númer 144/1994 um ársreikninga og reglugerð númer 613/1996 um ársreikninga og samstæðureikninga vátryggingafélaga annarra en líftryggingafélaga. Árshlutareikningurinn er í meginatriðum gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og fyrri árshlutauppgjör.

Eftirfarandi eru samandregnar helstu niðurstöður úr árshlutauppgjöri samstæðunnar og samanburðartölur fyrra árs.:

Samandreginn rekstrarreikningur

Tafla yfir samandreginn rekstrarreikning
Fjárhæðir eru í milljónum króna
janúar - september 2001
janúar - september 2000
Bókfærð iðgjöld
5.159,5
4.212,9
Eigin iðgjöld
3.390,1
2.584,0
Fjárfestingartekjur af vátryggingarekstri
1.051,5
576,3
Eigin tjón
( 3.209,0 )
( 2.548,1 )
Breyting á útjöfnunarskuld
0
0
Hreinn rekstrarkostnaður
( 626,1 )
( 510,4 )
Hagnaður af vátryggingarekstri
606,5
101,8
Hagnaður (tap) af fjármálarekstri
( 100,9 )
228,8
Aðrar tekjur (gjöld) af reglulegri starfsemi
( 131,3 )
( 137,0 )
Tekju- og eignarskattur
( 40,7 )
( 43,2 )
Hagnaður tímabilsins
333,6
150,4

Samandreginn efnahagsreikningur

Tafla yfir samandreginn efnahagsreikning
Eignir:
30.09.2001
31.12.2000
Óefnislegar eignir
811,5
836,6
Fjárfestingar
10.223,0
9.653,1
Hluti endurtryggjenda í vátryggingaskuld
1.612,3
2.583,0
Kröfur
2.560,2
1.436,3
Aðrar eignir
2.024,6
1.157,8
Eignir samtals
17.231,6
15.666,8
Tafla yfir eigið fé og skuldir
Eigið fé og skuldir: 30.09.2001 31.12.2000
Eigið fé
4.435,8
3.904,1
Vátryggingaskuld
12.201,0
11.227,2
Aðrar skuldbindingar
127,0
196,8
Viðskiptaskuldir og aðrar skuldir
467,8
338,7
Eigið fé og skuldir samtals
17.231,6
15.666,8

Sjóðstreymi

Tafla yfir sjóðsstreymi
Tímabil
janúar-september 2001
janúar- september
2000
Veltufé frá rekstri
2.017,3
1.126,0
Handbært fé frá rekstri
973,4
353,0
Fjárfestingarhreyfingar
( 59,8 )
( 166,7 )
Fjármögnunarhreyfingar
( 51,3 )
( 46,6 )

Kennitölur

Tafla yfir kennitölur
Tímabil
janúar-september 2001
janúar-september 2000
%
%
1. Eigin tjón af eigin iðgjöldum
94,7
98,6
2. Kostnaður af eigin iðgjöldum
18,5
19,8
3. Fjárfestingatekjur vátr.rekstrar af eigin iðgj.
31,0
22,3
4. Hlutföll 1 + 2 - 3
82,2
96,1
5. Gjaldþol af lágmarksgjaldþoli
501,1
484,7
6. Fjöldi starfsmanna að meðaltali
104,0
100,0

Hlutafé félagsins samkvæmt samþykktum þess er 233.099.042 krónur. Hluthafar voru 557 þann 30. september en 672 í ársbyrjun.

Hagnaður samstæðunnar fyrir tímabilið var 333,6 m.kr.

Afkoma félagsins. Það er mat stjórnenda félagsins, að afkomatímabilins sé viðunandi. Hér að neðan er yfirlit yfir rekstrarafkomu einstakra greinaflokka vátrygginga. Þegar það er skoðað ber að hafa í huga að vegna mikillar verðbólgu og hárra vaxta eru reiknaðar fjárfestingatekjur af vátryggingarekstri óvenju miklar nú og afkoma vátryggingarekstursins því reikningslega betri en vænta má að jafnaði. Við útreikning fjármunateknanna er miðað við 11,38% ávöxtun meðaltals eigin vátryggingaskuldar í upphafi og lok tímabils eða 1.051,4 milljónir króna. Þessi fjárhæð er færð til tekna á vátryggingahluta en til gjalda á fjármálahluta rekstrarreiknings. Þetta leiðir til þess að tap verður á fjármálarekstri félagsins um 100,9 mkr. Ávöxtunarkrafan við útreikninginn er 60% hærri en fyrir sama tímabil síðasta ár, en þá var miðað við 7,11% ávöxtun. Árið 1998 þegar verðbólga var lítil og vextir lágir var miðað við 4,44% ávöxtun fyrir sama tímabil eða 39% af því sem nú er.

Eins og sést á yfirlitinu hér að neðan er verulegt tap á eignatryggingum. Þrjú stór brunatjón lentu á félaginu á tímabilinu en einnig hefur verið viðvarandi nokkurt tap á fjölskyldu og fasteignatryggingum sem ráða þarf bót á. Mikill bati er í afkomu ökutækjatrygginga. Ástæður þess eru einkum þær, að iðgjaldahækkanir í júlí á síðasta ári eru nú að skila sér inn í reksturinn og fyrstu fjórir mánuðir ársins voru óvenju tjónaléttir. Það veldur nokkrum áhyggjum að tjónaþungi jókst aftur í maí og hefur sú aukning verið viðvarandi síðan. Ökutækjatryggingar er stærsta vátryggingagreinin með um 50% af heildariðgjöldum félagsins. Það skiptir því miklu máli fyrir afkomu félagsins hvernig til tekst með rekstur þeirrar greinar.

Rekstrarafkoma einstakra greinaflokka vátrygginga fyrir tímabilið janúar - september:

Tafla yfir rekstrarafkomu einstakra greinaflokka vátrygginga
Fjárhæðir eru í milljónum króna
janúar - september 2001
janúar - september 2000
Eignatryggingar
( 128,2 )
( 21,0 )
Sjó-, flug- og farmtryggingar
83,2
107,0
Lögboðnar ökutækjatryggingar
248,4
( 173,3 )
Aðrar ökutækjatryggingar
104,6
( 43,5 )
Ábyrgðartryggingar
211,0
140,9
Slysa- og sjúkratryggingar
62,0
41,1
Endurtryggingar
25,5
50,6
Samtals:
606,5
101,8

Rekstrarhorfur. Mjög erfitt er að áætla rekstrarhorfur til skamms tíma hjá vátryggingafélagi þar sem langstærsti gjaldaliður félagsins, tjónin, eru háð miklum sveiflum.

Vonir standa til að tekist hafi að koma rekstri ökutækjatrygginga í viðunandi horf eftir mikinn taprekstur undanfarin ár. Verið er að huga að leiðum til að stöðva taprekstur í eignatryggingum, einkum í brunatryggingum, fjölskyldutryggingum og fasteignatryggingum.

Það er mat stjórnenda félagsins að í síðasta fjórðungi ársins verði betra jafnvægi milli vátryggingareksturs og fjármálareksturs, einkum vegna lækkandi verðbólgu. Vænta má að hagnaður félagsins á árinu verði nálægt 400 milljónum króna.

9 mánaða uppgjör TM ( pdf skrá, 150 kb, Táknmynd fyrir skjal sem er ekki að fullu aðgengilegt í skjálesara )