Starfsmannastefna

Markmið

Meginmarkmið starfsmannastefnu TM er

  • að félagið hafi á að skipa hæfu, heiðarlegu og framsæknu starfsfólki,
  • að TM veiti starfsfólki sínu sem best skilyrði til að sinna þeim verkefnum sem störf þeirra krefjast og möguleika til þess að vaxa og dafna í starfi.

Skýr starfsmannastefna styður félagið í að veita og viðhalda framúrskarandi þjónustu til viðskiptavina og samstarfsfélaga.

Starfsandi

Hjá TM leggja allir sitt af mörkum til að skapa framúrskarandi starfsanda. Það er stefna TM að starfsmönnum líði vel á vinnustað þar sem þeir eru virkir þátttakendur og mæta stuðningi og sanngirni. Samskipti og framkoma starfsmanna einkennist af heiðarleika, virðingu og trausti. Vinnustaðargreiningar eru framkvæmdar reglulega og er markvisst unnið úr niðurstöðum þeirra í því skyni að auka starfsánægju.

Ráðningar

Leitast er við að auglýsa allar lausar stöður hjá TM innan félagsins og utan og standa öll laus störf opin bæði konum og körlum. Skýr starfslýsing og vel skilgreindar hæfniskröfur eru grundvöllur ráðninga til félagsins. Faglegt ráðningarferli miðar að því að velja einstaklinga sem efla þann hóp sem fyrir er á hverjum tíma.

Nýir starfsmenn

Ferli um móttöku nýrra starfsmanna stuðlar að því að nýir starfsmenn verði sem fyrst virkir þátttakendur í starfsemi TM. Áhersla er lögð á að byggja upp góða þekkingu á innviðum félagsins og þeim verkefnum sem tilheyra viðkomandi starfi. Stjórnendur eru ábyrgir fyrir því að fylgja fyrirliggjandi ferli um móttöku nýrra starfsmanna.

Starfsþróun og þjálfun

Starfsmenn TM hafa tækifæri til að þróast í starfi og eru hvattir til að auka hæfni sína og getu með því að takast á við verkefni og sækja sér fræðslu sem eflir þá og styrkir sem einstaklinga og starfsmenn.
Regluleg starfsmannasamtöl eru vettvangur umræðu um starfsþróun og fræðsluþörf starfsmanna.
TM starfrækir TM skólann og tekur framboð fræðslu skólans mið af þörfum félagsins og starfsmanna á hverjum tíma.

Frammistaða, kjör og endurgjöf

Starfsmenn TM leitast ávallt við að ná framúrskarandi árangri í störfum sínum hjá félaginu sem einstaklingar og sem liðsheild.
Kjör starfsmanna taka mið af ábyrgð og frammistöðu hvers og eins. Meðal þátta sem litið er til við mat á frammistöðu eru árangur í starfi, frumkvæði og starfsþróun.
Stjórnendur veita starfsmönnum reglulega endurgjöf um frammistöðu og regluleg starfsmannasamtöl eru nýtt til markmiðasetningar.

Upplýsingamiðlun og boðleiðir

Hjá TM er lögð áhersla á góða upplýsingamiðlun. Góð upplýsingamiðlun er til þess fallin að bæta frammistöðu skipulagsheildarinnar og einstaklinga innan hennar og er grundvöllur ákvarðanatöku. Hlutverk og ábyrgð stjórnenda í upplýsingamiðlun innan félagsins er skýrt og starfsmenn eru virkir í að miðla þekkingu til samstarfsfélaga.

Stjórnun

Stjórnendur TM eru ábyrgir fyrir því að innleiða og fylgja stefnu félagsins á hverjum tíma. Sú krafa er gerð til stjórnenda TM að þeir búi yfir hæfni í mannlegum samskiptum og þekkingu á því hvað hvetur fólk áfram. Stjórnendur TM hafa góðan skilning á rekstri félagsins og stjórnunarleg ábyrgð þeirra er skýr.

Starfsaðstaða, umhverfi

Það er stefna TM að búa starfsmönnum sínum gott og heilsusamlegt vinnuumhverfi. TM styður heilsueflingu starfsmanna.

Félagslíf

TM styður félagslíf innan TM með framlögum til starfsmannafélags TM. Stjórn starfsmannafélagsins á gott samstarf við yfirstjórn félagsins á hverjum tíma.

Jafnrétti

Það er stefna TM að gætt sé jafnréttis milli kvenna og karla og að hver starfsmaður sé metinn á eigin forsendum óháð kynferði. Öll mismunun er óheimil innan félagsins í hvaða formi sem hún birtist. Staða jafnréttismála innan félagsins er metin árlega og framkvæmdaáætlun vegna jafnréttismála uppfærð á sama tíma.

Einelti og kynferðisleg áreitni

Einelti eða kynferðisleg áreitni líðst ekki hjá TM. Telji starfsmaður sig verða fyrir slíku skal hann snúa sér hið fyrsta til næsta yfirmanns, mannauðsstjóra eða trúnaðarmanns og tilkynna um atvikið. Það er á ábyrgð þess, sem tekur við tilkynningu um slík atvik, að beina málinu í réttan farveg innan félagsins samkvæmt fyrirliggjandi ferli.

Sveigjanleiki

Tryggingamiðstöðin leitast við að auðvelda starfsmönnum að samræma vinnu og fjölskyldulíf. Stjórnendur leggja sig fram um að leysa starfstengd og persónuleg mál í samvinnu við starfsmenn. Mögulegur sveigjanleiki tekur mið af aðstæðum innan félagsins á hverjum tíma en gagnkvæmni og náið samstarf og trúnaður milli stjórnanda og starfsmanns er forsenda sveigjanleika.

Snyrtimennska

Áhersla er lögð á að starfsfólk Tryggingamiðstöðvarinnar sé snyrtilegt til fara við störf sín. Snyrtilegt útlit og klæðnaður starfsfólks TM hefur áhrif á ímynd félagsins út á við auk þess sem snyrtilegur klæðaburður starfsfólks ber vott um virðingu fyrir viðskiptavinum fyrirtækisins, samstarfsfólki og eigin störfum.

Trúnaður og siðareglur

Starfsmenn TM eru bundnir trúnaði um allt það sem þeir komast að við framkvæmd starfa sinna nema um sé að ræða atriði sem eðli máls samkvæmt er ætlað að komast til vitundar þriðja manns. Trúnaður þessi er óbreyttur eftir starfslok.
Starfsmenn TM fara eftir siðareglum TM í störfum sínum fyrir félagið.

Starfslok

Þegar starfslok nálgast vegna aldurs leitast TM við að finna farsælar lausnir báðum aðilum til hagsbóta.Við starfslok er öllum starfsmönnum þakkað fyrir framlag sitt til uppbyggingar félagsins.

Endurskoðun starfsmannastefnu

Starfsmannastefna TM er endurskoðuð á tveggja ára fresti.